Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bakgrunden till parken

Att skapa en linjär park genom staden är ett sätt att bygga vidare på de mål som lyfts i flera av Borås Stads styrdokument för hur staden ska utvecklas framåt. Parken omnämns som en grön tvilling till Viskan, när staden växer från norr till söder. Viskan och dess gröna tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas. I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.

Parken som Viskans gröna tvilling

I centrum har Borås Stad viljan att åter vända sig mot Viskan som genom århundradena varit den självklara livsnerven. Flertalet lyckade arbeten har också gjort detta möjligt. Parken som tvilling till Viskan förstärker dessa tidigare ansträngningar och förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan är Stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid Viskan" från 2002. Programmet gav en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed Viskan och har varit en betydande del av dess utveckling. Programmet bidrog till ett samarbete mellan stadens olika aktörer, vilket mynnade ut i exempelvis Sandwalls plats och Viskanpromenaden.

Vision 2025

Borås vision 2025 framhåller att Viskan är en plats för inspiration, rekreation och upplevelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk, parker och mötesplatser.

Borås översiktsplan

I Borås Stads översiktsplan 2018 lyfts betydelsen av gröna och blå strukturer - grönska och vatten - fram då de skapar förutsättningar för en god livsmiljö. Översiktsplanen anger även behovet av att se över hur gröna och blå strukturer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid förtätning av staden.

Stadens utbud av parker och grönområden ska inte påverkas negativt när stadens kärna ska förtätas. Växtlighet på tak och väggar, pocket parks med mera anges som smarta lösningar som dessutom ofta har sociala värden i form av mötesplatser.

Tillgången till vatten ska vara god i en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett viktigt element som kompletterar byggnader, torg och gröna ytor. De stråk som ligger intill Viskan behöver platser och torg som inbjuder till möten. Utgångspunkten är att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl boråsare som besökare.

Översiktsplanen pekar också ut ett antal urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan dessa urbana stråk som både Viskan, och Viskans gröna tvilling - parken - befinner sig. Vi skapar staden omkring, utmed och mellan stråken, Viskan och parken.

Borås utbyggnadsstrategi

I Borås Stads utbyggnadsstrategi 2018-2035 pekas Viskan ut som stadens ryggrad. Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Den är ett rekreationsstråk för vistelse och upplevelser. Den är också ett viktigt grönt stråk med höga naturvärden och ekosystemtjänster. Utmed Viskan skapas nya offentliga platser, där människor möts och där det finns möjlighet till aktiviteter.

Staden vid parken

Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger vidare på de mål som lyfts i alla ovan nämnda styrdokument. Översiktsplanen beskriver att staden har höga natur- och rekreationskvaliteter genom att gröna platser bevaras, utvecklas och skapas. Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas längs med Viskanstråket, och precis som bebyggelsen bildar de gröna platserna ett sammanhängande parkstråk, i det här stadsbyggnadsprogrammet omnämnt som en grön tvilling till Viskan, när staden växer från norr till söder. Viskan och dess gröna tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.”

Det "grönblå stråket" var ett tidigt arbetsnamn för parken genom staden. Syftet med namnet vara att tydliggöra parkens koppling till Viskan som stadens blå, och parallella, stråk.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bakgrunden till parken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol