Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Därför behövs parken

Vi tycker att det är en jättebra idé att bygga en linjär park som sträcker sig genom hela Borås. Detta är några av våra argument för varför vi tycker det.

Parken behövs när Borås förtätas

Borås har en utbyggnadsstrategi som finns för att tydliggöra var och när kommunen vill se att staden utvecklas. I den står det att antalet bostäder ska öka i centrala Borås. Men för att trivas på en plats måste det också finnas allmänna ytor som parker och torg. Därför behöver dessa allmänna ytor säkras i samma takt som nya bostäder byggs. På de allmänna platserna sker stadens dagliga flöden, människor möts och umgås, handel och transporter sker och stadens identitet går stundtals att få en glimt av. Vi pratar om att Borås förtätas vilket betyder antingen att mark som tidigare inte varit bebyggd tas i anspråk eller att äldre byggnader rivs och får ett nytt användningsområde. Genom att säkra och utveckla allmän plats i form av parken i takt med att staden förtätas tror vi att parken kommer att bidra till att fler vill bygga runt den samtidigt som nya möjligheter för förtätning kommer ges när parkens sträckning är helt beslutad.

Det behövs fler trygga och tillgängliga platser

Parken ska ligga på allmän plats. Med allmän plats menas i mellanrummen mellan husen som av stadens invånare uppfattas som offentlig. Det innebär att det inte nödvändigtvis måste vara mark som i detaljplan har bestämmelsen park, natur, gata eller torg. Det måste inte heller vara mark ägd av kommunen utan kan även vara privata bostadsgårdar och förträdgårdsmarker. Tyngdpunkten ligger i att platsen gestaltas och formas för att alla ska vilja vistas där, för att på så vis bidra till parkens sammanlagda utbredning från norr till söder. Att få känna sig trygg på allmän plats ska vara en rättighet för alla. Den linjära parkens popularitet ökar genom god gestaltning, säkra passager för gående och cyklister i förhållande till andra trafikslag, närheten till kommunal och privat service och möjlighet att nå stora ytor för aktivitet och rörelse. En grön, linjär park förblir trygg och säker tack vare att den fortsätter att vara populär och på så vis rikligt befolkad och välbesökt. 

Parken länkar samman staden

Genom att först bereda plats åt gröna allmänna ytor visar kommunen var staden kan växa och utvecklas. Attraktiva lägen skapas genom att parken ansluter till kvarter och stadsdelar samt binder samman stadsstrukturen på ett för Borås, och till viss del Sverige, nytt sätt. Borås struktur är brokig och på vissa platser dåligt sammanlänkad med flera stora barriärer som delar staden och framförallt avskärmar centrum från väst, ost och åt syd. Det leder bland annat till att bilen fortsatt är ett attraktivare färdmedel för korta resor än vad cykeln eller bussen är. En linjär park inbjuder till sociala och fossilfria transporter, ett alternativt grönt vägnät genom en gestaltad grön livsmiljö. Genom att binda samman flera stadsdelar av staden som i dagsläget är skilda från varandra syresätts stadsstrukturen. Länken kommer att bestå av stråk där människor kan färdas långsamt. Långsammare rörelser ger liv och rörelse till fastigheternas första våningar.

Fördelar med en linjär park

I takt med att fler bostäder uppförs i centrum behöver fler ytor för parker säkerställas. En linjär park säkerställer att det behovet uppfylls och är på sikt en bättre lösning än att riva och ersätta befintliga kvarter i centrum med parker. Fördelen med en linjär park kontra en större central park är följande:

  • Parken mynnar i två stora naturområden (norr och söder) som från centrum med lätthet nås med cykel på under 15 minuter åt båda riktningarna.
  • Längs med parken ansluter stadsdelar som Gässlösa, Göta, Druvefors, Norrby och Getängen med lokaler för verksamheter, bostäder och service. På så vis aktiveras stadsdelarna, de ökar i status och blir på ett sätt en del av centrum i och med att tillgängligheten till de olika stadsdelarna ökar.
  • Parken korsar eller tangerar Viskan på flera punkter genom stadsväven, det kommer i sin tur att skapa intressanta noder med höga rekreativa värden. Exempel på några sådana platser är: Ekoplatsen vid Holmsgatan, Hallbergsplatsen strax norr om Stadsparken, Repslagaregatan i stadsdelen Getängen och Viskaslänten i stadsdelen Göta.

Senast ändrad: 2020-08-12 16.08

Ändrad av:

Dela sidan: Därför behövs parken

g q n C