Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Aktuella projekt

De fysiska delprojekten har ett långt tidsspann och varierar i omfattning och tid. Vissa av dem är redan pågående och det är viktigt att dessa tar hänsyn till och möjliggör parken. Därtill finns det många kommande kända projekt som utgår från Borås Stads utbyggnadsstrategi, men även mindre om- eller nybyggnadsprojekt som har identifierats som krav för ett förverkligande av parken som helhet. Utöver det finns det projekt som vi inte vet om ännu. Slutligen ska alla dessa delprojekt/platser länkas samman, vilket sker successivt på både kommunens och privata aktörers initiativ. Sammanlänkningen skapar helheten.

Kronängsparken

Projektering av Kronängsparken är påbörjad och byggstart är förväntad under 2021. Kronängsparken blir därmed det första projektet att färdigställas som en del av parkens sträckning.

Viskaholm

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. Parken ska sträcka sig genom kvarteret och bron som sträcker sig från kvarteret över järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen.

Knalletorget (Morfeus)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalletorget om. Torget planeras att ha en tydligare koppling mot Hallbergsgatan och parken.

Kommande projekt

Knalleland

Knalleland är ett av stadens utvecklingsområden. Parken ska vara en central del i planeringen och utvecklingen av området.

Getängen

Getängen är ett av stadens utvecklingsområden. Planeringen av området ska möjliggöra parken och arbetet bör dra nytta av att området ligger intill en av parkens ändpunkter, Rya åsar.

Repslagaregatan

Repslagaregatan är bred och har stor potential att göras om och därmed koppla ihop parkens södra delar med både Knalleland och Getängen. Gatan är viktig för att binda ihop parken som helhet. Biltrafikens utrymme bör minskas till förmån för aktiviteter vid gatan.

Nedre Norrby

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklingsområden. Planeringen ska ta hänsyn till och möjliggöra bron över järnvägen som kommer att gå igenom området.

Bro över järnvägen, Centrum-Norrby

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för parkens och stadens skull. Den möjliggör parkens linjära sträckning samtidigt som den bygger bort en av stadens största barriärer: järnvägen. Genom en ny koppling mellan Norrby och centrum möjliggörs genare vägar till Norrby och i längden Getängen, men också genare vägar till centrum från fler platser i staden.

Hallbergsbron, Hallbergs plats och Hallbergsgatan

Området ligger mitt i centrum, med stenbelagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt som möjliggör plantering av stora träd och bron blir, precis som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, viktiga element i parkens sträckning via Stadsparken, genom centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

Bro över Sven Eriksonsgatan

Genom att utnyttja topografin och bygga en bro mellan kullarna som finns på vardera sida av vägen skapar vi en genare väg och en säkrare och tryggare passage.

Bro över riksväg 40

Det finns redan idag en bro mellan Blåklinten och Astern över riksväg 40. Den kan dock inte bära grönska. Vid planering av området ska en ny eller ombyggd bro över riksväg 40 inkluderas.

Blåklinten 1 och Astern 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 40 är godkänt och det finns planuppdrag för båda sidor. Planering av vardera sida ska möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

Bro över järnvägen, Göta

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård och Götavallen ligger lågt och det finns stor potential att genom en bro skapa goda och gena kopplingar mellan Götas olika delar. Parken och bron bygger bort barriären som järnvägen idag utgör.

Hässlabron

Hässlabron har redan tillgängliggjorts för allmänheten, men bron och dess omgivning utmed Viskans båda stränder ska underhållas som en del av parken.

Gässlösa

Gässlösa är ett av stadens utvecklingsområden och Gässlösaskogen intill Kronängs idrottsplats är en av ändpunkterna för parken. Likt i planeringen av Getängen ska parkens sträckning tidigt pekas ut och möjliggöras. Även här ska planeringen dra nytta av att området ligger intill en av parkens ändpunkter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuella projekt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol