Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Administrativa projekt

Nedan beskrivs de administrativa projekt som behövs för att göra det möjligt att genomföra parken.

Kommunikation

En tydlig kommunikation kommer att krävas under hela parkens utbyggnad. Olika typer av kommunikation krävs för olika etapper, delprojekt och tidsperioder. Det behöver tas fram en kommunikationsplan samt grafiskt manér. Det behöver finnas en grupp som ansvarar för kommunikation kring projektet som helhet och de olika delprojekten.

Konkretisera centrumsträckan

Redan nu pågår flera projekt i centrala Borås. För att parken ska få en tydlig plats och genomsyra dessa projekt måste sträckan som går genom centrum konkretiseras mer i detalj än vad som framgår av detta stadsbyggnadsprogram.

Stråkets karaktär och gestaltning

Parken kommer att ha olika bredd och karaktär (identitet) på olika delar. Däremot ska stråket hänga samman och det ska framgå att varje enskild plats/sträcka är del av ett större, sammanhängande stråk. För att uppnå detta behöver projektgruppen identifiera och befästa stråkets bredd och karaktär i olika delar av staden samt ta fram en gemensam gestaltningsplan för stråket som helhet.

Befintlig grönstruktur

Projektet ska identifiera befintlig grönstruktur som kan utgöra fasta punkter inom och i anslutning till parken. Projektet ska även göra en plan för att stärka befintlig struktur och initiera fysiska delprojekt.

Klimatanpassning

Parken har, utöver dess rekreativa funktioner och värden, även stora klimatmässiga fördelar. Parken ska förstärka ekosystemtjänster och fungera som verktyg för klimatanpassning. Genom att göra klimatanpassningsåtgärder i exempelvis områdena Getängen och Knalleland kan översvämningar nedströms undvikas. I projektet ingår att utreda föroreningar och göra noggranna karteringar för att identifiera möjliga åtgärder.

Detaljplaner, gällande och nya

Projektet innebär att gällande planer inom strategiska områden ses över. Projektet ska identifiera planer inom strategiska områden som motverkar den övergripande målbilden. Projektet ska även identifiera vilka nya detaljplaner som krävs för utbyggnad av parken.

Finansiering

Projektet ska utreda och ta fram gemensamma modeller för finansiering och kompensationsåtgärder, för både kommunala och privata projekt. Arbetet ska göras i samarbete med fastighetsägare och näringsliv. I delprojektet utreds finansieringsmöjligheter inom gällande lagstiftning så som Plan- och bygglagen, Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. I projektet utreds också eventuella möjligheter till statlig medfinansiering för utbyggnad av grönstruktur, exempelvis Naturvårdsverkets bidrag för lokala naturvårdssatsningar.

Delprojektet ska komma fram till en eller flera finansieringsmodeller för kommunala förvaltningars gemensamma projekt. Här ingår att komma fram till lösningar för hur och när kompensationsåtgärder i detaljplaneprojekt kan vara aktuella att utföra i parken. Ramar för kompensationsåtgärder ska utgå ifrån avstånd till grönområden enligt Borås grönområdesplan.

Delprojektet ska även komma fram till en finansieringsmodell för att möjliggöra extern finansiering av de åtgärder som är stora och dyra, exempelvis där parken ska överbrygga stora barriärer så som järnväg eller riksväg 40. Här ska influensområden för medfinansiering samt rimliga fördelningsnycklar klargöras. Målsättningen är att projekt i de stora utvecklingsområdena (Gässlösa och Getängen) kan vara med och finansiera andra delar av parken för att säkra helheten.

Inom ramen för projektet ska även frågor om huvudmannaskap belysas och klargöras för att skapa tydlighet i kommande fysiska delprojekt.

Uppföljning

Uppföljning kommer att krävas löpande under hela parkens utbyggnad. Uppföljningsprojektet innefattar översyn av stadsbyggnadsprogrammet i sig men också uppföljning av genomförda och planerade administrativa och fysiska projekt.

Borås 400-årsjubileum

Parken ska vara en del av Borås 400-årsjubileum år 2021. Delprojektet syftar till att planera och genomföra aktiviteter kopplade till jubileet.

Läs mer om parkens startskott under 400-års jubileumet

Senast ändrad: 2020-10-29 15.02

Ändrad av:

Dela sidan: Administrativa projekt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol