Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förutsättningar för ett genomförande av parken

Nedan beskrivs några av de viktiga saker som vi behöver ha i åtanke för att kunna genomföra parken.

Risker och hot

Det finns många risker och hot mot parkens genomförande. De fysiska såväl som de administrativa delprojekten som har identifierats och lyfts i stadsbyggnadsprogrammet är avgörande för ett genomförande. Ett hot mot parken är om något delprojekt inte genomförs. Det avgjort största hotet mot parken och dess grundkoncept är om det blir glapp i parkens sträckning. Antingen om det på delsträckor inte byggs någon park alls, eller om aktörer väljer att stänga delar för allmänheten. Då faller grundidén.

Ett annat stort hot mot parken är om vi förlorar möjligheten till gemensamma lösningar och finansieringar. Parken kan omöjligt byggas av en enskild aktör. Parken är vår gemensamma park.

Synergieffekter

Det är tydligt att de fysiska projekten krävs för att parken ska bli hel. Det är dock minst lika viktigt att de administrativa delprojekten genomförs. Genom att skapa gemensamma lösningar, förutsättningar och arbetssätt skapar vi synergieffekter och likabehandling gentemot alla aktörer. Det är inte möjligt att arbeta med olika och individuella lösningar i varje enskilt projekt.

Delaktighet

För att det ska vara möjligt att förverkliga parken krävs engagemang och delaktighet från många parter: kommunen, privata aktörer och allmänheten. Det krävs tillit och mod från alla parter för ett förverkligande av den gemensamma målbilden. Det krävs både kommunala och privata initiativ och projekt.

Långsiktighet

Parken innebär ett nytt sätt att planera. Parken som ett sammanhängande stråk av allmänt tillgängliga platser kräver hållbar styrning för tjänstepersoner och politik. För att uppnå målbilden säkras parkens utveckling över tid genom fastställande i planprogram och detaljplaner. Vi får inte förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast vid parkens sträckning med en långsiktig, handfast och tydlig politisk styrning. Stadsbyggnadsprogrammet är styrande och olika parter förhåller sig till parken och vågar - i de fall det krävs - släppa på sina egna frågor. Parken och programmet i sin helhet är hela Borås Stads gemensamma ansvar.

Senast ändrad: 2020-10-26 13.25

Ändrad av:

Dela sidan: Förutsättningar för ett genomförande av parken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol