Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bakgrund och arbetet med parken fram tills nu

Visionerna om parken har funnits i många år och i Borås översiktsplan från 2018 lyfts betydelsen av gröna och blå strukturer – grönska och vatten. Redan 2002 godkändes stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Viskan där Viskan lyftes fram som Borås blå ryggrad. Det ledde bland annat Sandwalls plats och Viskanpromenaden. Och nu är det alltså dags att utveckla en grön tvilling längs den blå ryggraden.

Arbetet med parken och stadsbyggnadsprogrammet har pågått sedan hösten 2019, och inleddes med en projektstudio.

Projektstudio

Strategiska gruppen beslutade den 20 maj 2019 att utgöra styr-/ledningsgrupp för arbetet med att möjliggöra det grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då även att ta initiativ till en projektstudio med syfte att ta fram en konkretiserad målbild för det grönblå stråket genom staden, i såväl kart- och bildform som i text. Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Under hösten 2019 genomfördes nio projektstudiotillfällen. Syftet var att möjliggöra ett förverkligande av visionens, översiktsplanens och utbyggnadsstrategins intentioner och ambitioner vad gäller att skapa ett sammanhängande parkstråk genom innerstaden, parallellt med Viskan som stadens blå stråk.

Målen för projektstudioarbetet var följande:

  • Ta fram en konkretiserad målbild för det gröna och blå stråket genom staden, i såväl kart- och bildform som i text.
  • Förankra denna målbild genom att framtagandet av den sker i nära samarbete med de närmast berörda parterna.
  • Identifiera avgörande förutsättningar och eventuella hinder som påverkar genomförbarheten, så konkret som möjligt i tid och rum.
  • Ge förslag på åtgärder för att säkra de avgörande förutsättningarna och undanröja potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop

Utifrån det samarbetsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in till en workshop den 11 december 2019. Workshopen syftade till att förbereda för en politisk förankring av arbetet med det grönblå stråket. Inbjudan riktades till presidier och förvaltningschefer från Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd. Som underlag för workshopen användes det material som hade arbetats fram i projektstudion under hösten.

Workshop på Samrådsarenan

Samrådsarena är ett diskussionsforum där staden, näringslivet och akademien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling. Med utgångspunkt i projektstudiomaterialet och den genomförda workshopen i december genomfördes en workshop om det grönblå stråket på Samrådsarenan den 3-4 mars 2020. Detta för att involvera näringslivet, fastighetsägare och akademien i att utforma förslag på hur ambitionerna skulle kunna förverkligas.

Presidieöverläggning juni 2020

I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för förankring och diskussion kring stadsbyggnadsprogrammet. Inbjudna var samma personer som till samarbetsworkshopen i december. På presidieöverläggningen fördes dialog kring beslutsgången, dokumentets varaktighet och stöd för kommande arbete samt engagemang hos boråsaren. En slutsats från mötet var att det skulle genomföras en dialog med boråsarna innan vidare politiska beslut. En annan slutsats var att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på en öppen remiss innan nämnden översänder förslaget till Kommunstyrelsen.

Dialog boråsare augusti-september 2020

Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att fylla i för att tycka till om parkens utformning. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier och i Borås Stads egna kanaler. Dialogen finns sammanställd i en bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.

Öppen remiss november 2020

Under november 2020 var ett förslag till stadsbyggnadsprogram ute på remiss. Remissen var öppen, vilket innebar att vem som helst fick lämna synpunkter. Remissen marknadsfördes även genom Borås Stads sociala medier vilket innebar stor spridning hos boråsarna. Stadsbyggnads­programmet fick sammantaget mycket god respons. Synpunkter som lyftes under remissen har så långt det varit möjligt arbetats in i stadsbyggnadsprogrammet genom nya och förtydligade texter och genom fler och delvis utbytta bilder och illustrationer. En del synpunkter som kom in under remissen var väldigt detaljerade förslag på innehåll och konkretiseringar. Eftersom stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en översiktlig målsättning och viljeinriktning är det inte möjligt att tillgodose dessa synpunkter i det här skedet. Detaljerade lösningar får utredas och beslutas i kommande delprojekt.

Beslut om parken

På sammanträdet den 18 mars beslutade Kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken". I och med det står det nu klart att den fem kilometer långa parken ska växa fram mellan Gässlösa i söder och Rya Åsar i norr.

Nu påbörjas arbetet med de delprojekt som har identifierats i programmet.

Aktuella och kommande arbeten längs med parken

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bakgrund och arbetet med parken fram tills nu

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender