Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansök om planbesked

Första steget mot att en detaljplan upprättas är att ansöka om planbesked. Om du planerar att utföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. Genom att ansöka om planbesked får du svar på om vi kommer att påbörja ett planarbete.

När vi handlägger din ansökan prövar vi lämpligheten av den ansökta användningen för platsen. Vi utgår då från översiktsplanen.

Innehåll på sidan:

Vad kräver vi i ansökan?

Du ansöker genom att skicka in följande handlingar till oss:

Du kan skicka in din ansökan till oss via e-post detaljplanering@boras.se eller genom att posta den till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Tycker vi att ansökan behöver kompletteras kommer vi att höra av oss till dig.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

Efter att vi har fått in din ansökan kallar vi ihop till en planbeskedsberedning. Det är ett antal möten tillsammans med representanter från kommunens olika förvaltningar och bolag. På mötena tittar på förslaget, diskuterar vilka frågor som måste utredas närmare och till sist gör en sammanfattande bedömning.

I den bedömningen står det om positivt eller negativt planbesked bör ges och motivering till detta. Om planbeskedet blir positivt står det också under vilka förutsättningar som gäller, till exempel om något behöver ändras eller utredas vidare. Det kan exempelvis vara så att kommunen är positiv till själva användningen, men att utformning och gestaltning ska studeras vidare.

Kommunstyrelsen fattar sedan ett beslut utifrån den sammanfattande bedömningen då de ställer sig antingen positiva eller negativa till planläggning. Slutligen fattar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbeskedet utifrån Kommunstyrelsens beslut.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som kommer in under planprocessen kan medföra att planarbetet avbryts.

Besked inom fyra månader

Från det att du har lämnat in din ansökan och den är komplett ska du få besked från oss inom fyra månader. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan inte överklagas.

Vad kostar det att ansöka om planbesked?

Kostnaden för ett planbesked regleras i Borås Stads taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är beslutad av Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande församling. Kostnaden är olika beroende på om det är en enkel, normal eller komplex åtgärd.

Alla planbesked debiteras, även de negativa men då med 60% av kostnaden. Det samma gäller om en ansökan dras tillbaka efter att arbetet har påbörjats. I de fallen debiteras den sökande också med 60% av kostnaden.

En faktura för kostnaden skickas efter att Samhällsbyggnadsnämnden fattat sitt beslut.

När påbörjar vi planarbetet?

Efter att du fått ett positivt planbesked har vi ett officiellt uppdrag att jobba med planen, men det kan dröja innan vi börjar jobba med detaljplanen. I arbetet med nästkommande års verksamhetsplan tar Samhällsbyggnadsnämnden ställningen till tidplanen för de olika detaljplanerna. I december varje år fattar nämnden beslut om verksamhetsplanen för det kommande året.

2020 års verksamhetsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla uppdrag får inte plats i verksamhetsplanen, därför kan det dröja flera år innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan efter att du har fått ett positivt planbesked.

En detaljplan genomgår flera olika steg innan den vinner laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. Dessa steg kallas för planförfarande.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om planbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol