Meny

Meny

Bergslena, Flugan 6

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-2030 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

2016-02-08 yttrade sig kommunstyrelsen positiv till att påbörja planarbetet för Flugan 6. Yttrandet grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om ändring av användningen för fastigheten. Fastighetsägaren vill ändra användningsområdet från enbart handel till centrum, handel, kontor, skola (gymnasieskola) samt dagvård.

För området gäller detaljplan P981 som vann laga kraft 2000-05-01. Syftet med planen var att förbättra framkomligheten i korsningen Skaraborgsvägen-Bergslenagatan. Även detaljplanen P843 som vann laga kraft 1990-11-07 berörs av föreslagen ändring. Syftet med planen var att stärka Knallelands utveckling till handelscentrum. Gällande detaljplan anger handel för det aktuella området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade  2016-02-23 i beslut §35 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är, i enlighet med KS, att en utökning av antalet användningar av byggnaden är positivt för utvecklingen av Knalleland. I enlighet med KS yttrande noteras att området söder och väster om byggnaden inte bör tas med i planarbetet för att inte förhindra framtida infrastrukturförändringar.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram ska prioriteras 2018.

För mer information

Johan Ekeblom, Planarkitekt, tfn: 033-35 84 25 e-post: johan.ekeblom@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-12 15.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-11-28] Bergslena, Flugan 6

g q n C