Meny

Meny

Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1481 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Byttorpshörn 1 med flera fastigheter. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen och Ribbingsgatan.

Planområdets storlek är cirka 12 000 m2. Planen föreslår att bygga sammanlagt cirka 120 lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i 3–7 våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 29 mars – den 29 april 2018.

För mer information

Plankonsult Petter Frid, tel. 0733-72 50 72, e-post: petter.frid@krook.tjader.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar


Utredningar


Karta över området

Senast ändrad: 2018-04-30 08.49

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

g q n C