Meny

Meny

Centrum, Hugin 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1508 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Förslaget avviker inte från översiktsplanen.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick den 14 november – den 18 december 2016.

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, tfn: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-12 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Hugin 1 med flera

g q n C