Meny

Meny

Centrum, Vile 3 och 4, Kvarngatan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1777 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2016-11-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplan för Vile 3 och 4 för att tillåta påbyggnad av ytterligare bostäder och LSS boende.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Vile 3 och 4. Fastighetsägaren vill förtäta kvarteret med ytterligare 35 nya lägenheter och ett LSS boende med 10 lägenheter.

För området gäller Stadsplan P117, som vann laga kraft 1938-04-08. Stadsplanen bestämmer bostäder med max 5 våningar mot Allégatan och max 4 mot Sparregatan. Mot Kvarngatan får området inte överbyggas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-15 i beslut §398 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positivt till upprättelse av detaljplan för området därför att det rör sig om småskalig förtätning i innerstaden och möjlighet för centrala LSS boende. I planarbetet blir parkeringen och påverkan på statsmiljön viktiga frågor. Volymen behöver studeras ytterligare i kommande planarbete. Risk för förorening i befintlig byggnad behöva utredas.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.56

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Centrum, Vile 3 och 4, Kvarngatan

g q n C