Meny

Meny

Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-858 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola på Druvefors. Byggnationen ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera med bebyggelsen på Kamelian 2.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola för 120 barn och parkeringshus.

Förändringar från samråd till granskning

Efter synpunkterna från samrådet har följande ändringar gjorts:

• Förskolans placering har ändrats och är integrerad med bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen.
• Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark istället för allmän platsmark.
• Större flexibilitet att i senare skede välja mellan att bygga bostäder och kontor. Inom vissa byggrätter har möjlighet att även bygga kontor lagts till. Det är fortsatt möjligt att bygga bostäder här.
• Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om skydd mot störningar har förtydligats.
• Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast vägen måste byggas före eller samtidigt som bostäder och förskola har införts.
• Nya utredningar har gjorts om bergteknik, luftkvalitet, buller, skyfall och siktförhållanden.

Granskningstiden pågick från den 10 oktober – 4 november 2018.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

g q n C