Meny

Meny

Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-858 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola på Druvefors. Byggnationen ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera med bebyggelsen på Kamelian 2.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola för 120 barn och parkeringshus.

Förändringar från samråd till granskning

Efter synpunkterna från samrådet har följande ändringar gjorts:

• Förskolans placering har ändrats och är integrerad med bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen.
• Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark istället för allmän platsmark.
• Större flexibilitet att i senare skede välja mellan att bygga bostäder och kontor. Inom vissa byggrätter har möjlighet att även bygga kontor lagts till. Det är fortsatt möjligt att bygga bostäder här.
• Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om skydd mot störningar har förtydligats.
• Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast vägen måste byggas före eller samtidigt som bostäder och förskola har införts.
• Nya utredningar har gjorts om bergteknik, luftkvalitet, buller, skyfall och siktförhållanden.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Granskningstiden pågår 10 oktober – 4 november 2018.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2015-858), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-10-04 15.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

g q n C