Meny

Meny

Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-862 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 i beslut §508 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att andra detaljplanen för Gisseberget 1 m.fl.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Gisseberget 1. Fastighetsägaren vill bygga flerbostadshus och centrumverksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut § SBN 2017-302 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uprätta detaljplan samt meddela sökande om positivt planbesked.

Förslaget innebär en förtätning utmed ett strategiskt viktigt stråk med god kollektivtrafikförsörjning och bra gång- och cykelmöjligheter till centrala Borås. Bostadsförtätning i sådana stråk stärker förutsättningarna för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik inom staden. Det är positivt för miljö, hälsa och trygghet och möjliggör utveckling av småskalig lokal service. Ur socialt perspektiv är det positivt med ett bostadstillskott på Kristineberg. Det bidrar till att binda samman stråket mellan stadskärnan och de södra delarna av staden.
Under planarbetet är det viktigt att studera byggnaders skala, gestaltning, placering och funktion, torgytor, grönytor och stråk mellan områden. Det är viktigt att studera markmiljön och buller under planarbetet.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post:agnes.sandstedt@boras.se
Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 09.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl.

g q n C