Meny

Meny

Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1172 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet. Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvarteret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. Planområdets storlek är ca 880 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och ägs av kommunen. För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. Gällande detaljplan anger parkering för det aktuella området.

Samrådstiden pågick från den 16 maj - den 13 juni 2018.

Granskningstiden pågår mellan 30 januari - 27 februari.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 27 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2014-1172), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson tfn. 033-34 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-29 14.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

g q n C