Meny

Meny

Nedre Norrmalm, Hamstern 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-1914 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanen är upprättad den 18 augusti 2015 och är en ändring av en äldre plan. Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbostäder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (ex. vandrarhem) samt handel.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick den 24 augusti – den 21 september 2015.

Planarbetet är pausat och planen är inte med i gällande verksamhetsplan 2018. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2019 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

För mer information

Planarkitekt Johan Ekeblom tfn. 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 09.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Nedre Norrmalm, Hamstern 1

g q n C