Meny

Meny

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och Kamgarnsgatan. Planens syfte är att möjliggöra ca 100 bostäder, friliggande villor, radhus samt flerbostadshus samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet Ängsgårdens förskola. Bostäderna är uppdelade i tre grupper med gröna stråk emellan. Planen har tidigare diskuterats vid en medborgardialog 2017-10-05.

Förlängd samrådstid

Vi har fått önskemål om längre tid för att lämna in synpunkter på samrådsförslaget. Tiden förlängs till den 11 januari 2019. Skicka dina synpunkter till detaljplanering@boras.se och märk mailet med BN2017-1765.

Uppdaterad plankarta

I samrådshandlingen som skickades ut 2018-11-06 har vi upptäckt planbestämmelser som inte överensstämmer med illustrationskartan. Detta har nu justerats. En uppdaterad plankarta har skickats till sakägare och remissinstanser. Vi förlänger också samrådstiden. I dokumenten nedan finns den uppdaterade plankartan samt en plankarta där ändringarna är markerade i rött.

Förslaget som visades på illustrationskartan är oförändrat, och plankartan har nu anpassats för att stämma överens med detta.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-1765), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Samrådstiden pågår 8 november 2018 - 11 januari 2019.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Ida Brogren, tel: 0707-248878 e-post: ida.brogren@alstudio.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-12-07 17.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

g q n C