Meny

Meny

Norrby, Garvaren 15 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1683 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga i Norrbyhuset, Västra Nygatan 52. Om du inte kan komma till Stadshuset, till Norrbyhuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Norrbyhuset, 23 oktober kl. 14.00-18.00. På mötet kommer representanter från kommunen finnas på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Samrådstiden pågår 2 oktober – 4 november 2018.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-10-09 13.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Norrby, Garvaren 15 med flera

g q n C