Meny

Meny

Sandared, Sandared 1:81 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1780 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse och att utveckla befintlig industribyggnad med en mer flexibel användning. Området har tidigare använts som industri och är planlagt för industriändamål. Detaljplanen innebär att ca 80 nya lägenheter kan byggas i centrala Sandared. Delar av befintlig industribyggnad rivs och kompletteras med byggnader för bostäder, verksamheter, handel och kontor.

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. I en avvägning mellan att bygga bostäder i området eller att bibehålla den markanvändning som finns med industribebyggelse, har marken bedömts mer lämplig för bostadsbebyggelse.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick den 20 november – den 18 december 2015.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg tfn. 033-35 85 14, e-post paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 09.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sandared, Sandared 1:81 m.fl.

g q n C