Meny

Meny

Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-22 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 §128 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken. Syftet är att göra det möjligt att uppföra en ny förskola vid Sjömarkenbadet.
Uppdraget grundar sig på att Lokalförsörjningsnämnden 2015-01-02 (beslut 2014-12-16) inkommit med en begäran om planändring för att möjliggöra byggnation av en förskola med en byggrätt om minst 1200 m2.

Förskolan är tänkt att ligga mellan Badresors lokaler och den stora parkeringsplatsen. I närområdet samsas flera funktioner och kommunen vill värna om att alla funktioner kan vara kvar och samspela med varandra på ett bra sätt. Området är stort och flera av funktionerna kan samutnyttja till exempel lokaler och lekytor över dygnet och året.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Den 19 april 2017 klockan 17.30 - 19.00 höll Samhällsbyggnadsnämnden ett informationsmöte i Badresors lokaler i Sjömarken. På mötet fanns politiker och tjänstemän på plats för att ta emot synpunkter och svara på frågor.

En sammanfattning av mötet finns under handlingar nedan.

Handlingar

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon 033-35 85 04, e-post elena.eckhardt@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, telefon 033-35 85 14, e-post paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Job van Eldijk, telefon 010-615 33 17, e-post job.van.eldijk@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-04-03 13.24

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

g q n C