Meny

Meny

Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1152 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra markens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena tillgängliga och välskötta, samt förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken. Planområdet ligger i nuvarande Bultastensparken och Gunnabergsparken på Sörmarken. Förskolan planeras bestå av sex avdelningar, och kommer att ligga mellan Saffrangången och Pressargatan. Planen påverkar det nuvarande grönområdet och därför ska kompensationsåtgärder genomföras i samband med planen.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Samrådet pågick mellan den 4 januari - 8 februari 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-26 i beslut § 176 att skicka ut planen på granskning. Granskningstiden pågick från den 5 juli - 31 augusti 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2018-10-25 §251. Om antagandebeslutet inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagandebeslutet anslogs den 31 oktober 2018.

Planen är överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Beslut

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-21 13.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)

g q n C