Meny

Meny

Kyllared, Kyllared 1:90

Detaljplan | Diarienummer: 2017-001107 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. Avgörande faktorer vid val av lokaliseringen är bland annat platsens tillgänglighet, områdets karaktär och närhet till kollektivtrafik.

Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Kyllared. Planområdet består av ett mindre naturområde i västra delen av Kyllared mellan ett glesbebyggt småhusområde. Planområdets storlek är cirka 2800 m² och ägs av Borås Stad. Byggrätten inom planområdet begränsas till 800 m² byggnadsarea inklusive komplementbyggnader. Totalt tillåts ett flerbostadshus i en våning.

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Granskningstiden pågick från den 29 mars - 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2018-06-28 §173. Planen är överklagad och har skickats till Mark- och Miljödomstolen för avgörande.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 16.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-23] Kyllared, Kyllared 1:90

g q n C