Meny

Meny

Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-804 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Granskningsförslag, vy från sydväst

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget 5 km norr om Borås centrum, öster om väg 42 med tillfart från Långestensrondellen. Planområdet avgränsas i norr av Tosserydsvägen och i öster av Räfserydskogen.

I översiktsplanen (ÖP) anges planområdet som Landsbygd, där ny bebyggelse kan prövas utifrån hänsyn till allmänna intressen. Tosseryd ligger inom ett av kommunens fyra utvecklingsstråk som redovisas i ÖP. En strategisk plan för Frufällan, Sparsör och Tosseryd antogs av Kommunfullmäktige i juni 2018. Den strategiska planen pekar ut planområdet och andra platser som är lämpliga för byggnation.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har varit på samråd under hösten 2017. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar av detaljplanen finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen efter samrådet är att Tosserydsvägen blir kvar i sin nuvarande sträckning och separerad från planområdet. Tosserydsvägen och planområdets huvudgata kopplas inte ihop, förutom för stadsbusslinjen samt med en gång- och cykelväg. Området norr om Tosserydsvägen har utgått ur förslaget. Planområdet har utökats med ett kvarter åt öster och med en befintlig bostadsfastighet i söder. Planområdets utformning av bebyggelsen och de allmänna platserna, gator och parker har utvecklats i ett kvalitetsprogram. Flera utredningar har gjorts avseende bl a trafikstruktur, buller och fornlämningar och detaljplanens bestämmelser har preciserats.

Granskningstiden pågår under tiden 7 februari - 12 mars 2019.

Granskningsmöte

Onsdag 27 februari kl. 18-20 hålls ett granskningsmöte i Stadshuset, Kungsgatan 55 i Borås, på våning 7 i Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter senast den 12 mars via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN 2017-804), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Inbjudna till att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Plats för besök

Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Öppet måndag -torsdag kl 8-16 och fredag kl 8-15.

Mer information:

Plankonsult Anders Johansson tfn: 070-996 15 89, e-post: anders.johansson@alstudio.se
Planarkitekt Elena Eckhardt tfn: 033 358504, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

 

Länk till planförslaget i 3D-modell:

https://cityplanneronline.com/borasstad/tosserydgranskninglänk till annan webbplats


Granskningshandlingar

 

Utredningar


Karta över området

Senast ändrad: 2019-02-08 13.56

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd

g q n C