Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-887 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet innefattar kvarteren Åkermyntan, belägna söder om Neumansgatan, längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett område som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter på bottenplan och kontor. Sammantaget föreslås cirka 530 bostäder beroende på lägenhetens storlek.

Planen har varit på samråd i mars-april 2017 och på granskning under tiden 18 december 2017- 2 februari 2018. Inkomna yttranden och remissvar ledde till att detaljplanen kompletterades med ytterligare utredningar. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett utlåtande. I övrigt har detaljplanen antagits 2020-06-25 § 224 och även 2020-05-28 § 165. Besluten blev överklagade och antaganden upphävdes av Mark- och miljödomstolen.

Ny granskning har gjorts på grund av det långa tidsförlopp som gått sedan den första granskningen under början av 2018. Exploateringsavtalen antogs av kommunstyrelsen under april 2020 där nya aktörer trädde fram för att säkra genomföranden av detaljplanen. På detta sätt får även sakägare och grannar möjlighet att ta till sig informationen på nytt och yttra sig om planen. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.

Nedan finns samtliga granskningshandlingar, protokoll samt bilagor och utredningar tillhörande detaljplanen.

Planen är överklagad och skickad till Mark- och miljödomstolen för beslut.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Antagandebeslut

Antagande handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol