Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Maskrosen 19 (Parkeringshuset)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-166 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-19 i beslut§ 378 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder i kvarteret Maskrosen. Kommunstyrelsen tillägger att detaljplanen bör omfatta ett större planområde inom kvarteret.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Maskrosen 19. Fastighetsägaren vill bygga bostäder ovanpå befintligt parkeringshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i beslut § SBN 2017-229 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planansökan stämmer överens med remissversionen av Borås stads nya översiktsplan. Fastigheten ingår i det område som kategoriserats som stadskärna. Dock är närheten till riksväg 40 problematisk ur både buller­och risksynpunkt.

För att möjliggöra för bostäder i området behöver bebyggelsen ut mot riksväg 40 slutas för att skydda bakomvarande område från olyckor och skapa en lämplig miljö för bostäder. Innan en ny detaljplan kan genomföras måste trafiksituationen i området lösas.

Först när trafiksituationen är utredd på en övergripande nivå är det möjligt att studera avgränsning och utformning av detaljplan.

En kommande detaljplan behöver fokusera på hur bebyggelsen möter Asboholmsgatan. En avgörande faktor är även hur bebyggelsen utformas för att hantera den påverkan som riksväg 40 har. Ett större grepp behöver tas kring hela situationen i området. Det innebär allt från trafiksituation, omvandling av ett större område som idag är planerat som industri och fysiska strukturer kring byggnation och grönytor.

Den sammanfattande bedömningen är att en planläggning för bostäder i området på sikt kan vara positiv. Dock måste området studeras i ett större perspektiv så att frågor om trafik, buller, risk och förhållande till omkringliggande verksamheter kan lösas på en översiktligt plan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Bergsäter, Maskrosen 19 (Parkeringshuset)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol