Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN2016-1481 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen och Ribbingsgatan.

Detaljplanen har varit granskad från 2019-07-02 till 2019-09-01. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande som finns längst bak i planbeskrivningen som finns som pdf nedan.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 2019-11-28. Se protokoll för beslut § 327 under handlingar nedan. Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. Beslutet anslogs 2019-12-04.

Planen har fått laga kraft den 25 december 2019!

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på Boråskartan.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Laga krafthandlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-13 14.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-07-01] Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

g q n C