Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Centrum, Hugin 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1508 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, några hundra meter från Stora torget. Planområdet är 1288 kvadratmeter och avgränsas av fastigheterna Hugin 9 och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan mot norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd.

För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja m.fl.) från 1938. Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en till fyra våningar samt två fristående bostadsbyggnader i tre våningar.

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter.

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 maj 2012 §125 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samrådet pågick mellan den 4 november - den 18 december 2016.

Granskningstiden pågick mellan den 10 april – den 17 maj 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplan 2019-09-19 §256. Antagandebeslutet har anslagits den 24 september 2019. Detaljplanen har blivit överklagad och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för avgörande.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon. 033-35 85 01, e-post leila.alves.bonnier@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00)länk till annan webbplats under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar


Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-06 16.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Hugin 1 med flera

g q n C