Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum, Karon 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-997 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-09-30 i beslut § 399 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planens syfte är att möjliggöra för påbyggnad av befintlig byggnad och tillåta hotell.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planförslaget är förenligt med gällande ÖP som anger förtätning i centrum.Fastigheten ligger i centrala delen av Borås Stad där den följer och bidrar till Borås rutnätsstruktur som harett kulturhistoriskt värde. Intill fastigheten ligger Carolikyrkan som är ett viktigt element för stadsbilden. Vid framtagande av volymerna är det därför angeläget att tänka på hur de kommande volymerna och omgivningen förhåller sig till kyrkan.

Med tanke på ovan nämnda kulturhistoriska värden är fem våningar ett allt för stort ingrepp i stadsbilden.
Upp till två våningars påbyggnad med indragning kan vara möjligt men måste utredas i planarbetet.
För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret ingå i detaljplanen för att säkra de befintliga kulturvärdena
i omkringliggande byggnader.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information:

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 10.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-26] Centrum, Karon 1 m.fl.

g q n C