Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Centrum, Morfeus 5 och 7

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-179 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för att möjliggöra ett högt bostadshus på Morfeus 5 och 7.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill bygga ett höghus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny byggnad på platsen anses som lämplig utifrån kommunens visioner och översiktsplan, då en förtätning här bidrar till att nå stadens mål om fler boende i centrum samt en blandad stad, både vad gäller funktioner och upplåtelseformer. Platsen vid Knalletorget ligger i kantzonen av kvartersstaden och möter besökare som kommer västerifrån. Knalletorget är en viktig plats som entré in till stadskärnan från resecentrum. Därför är den arkitektoniska utformningen av en byggnad här av högsta vikt. Vilken höjd som är lämplig måste utredas i ett tidigt skede utifrån stadsbild, skuggbildning, buller och vindförhållanden.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033 35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, Morfeus 5 och 7

g q n C