Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-935 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2016-09-05 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Sandgärdet 6 m.fl. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Sandgärdet 6 och Balder 7 för att ändra gällande plan för att möjliggöra expansion av högskoleverksamheten av annan omfattning än vad som ryms i gällande detaljplan.

För området gäller tre olika detaljplaner: detaljplan P1001 som vann laga kraft 2001-06-18 anger användningen Parkering. Detaljplan P980 som vann laga kraft 2000-02-23 anger Skola, men marken närmast Kungsgatan är prickmark och får inte bebyggas. Detaljplan P723, som vann laga kraft 1980-05-28 anger Allmänt ändamål, men innergården får inte bebyggas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §299 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Högskolans roll i staden är viktig och en utveckling av Högskolan ses som mycket positivt. I ansökan anges att Högskolan har ett expansionsbehov i både närtid och framtid. Det visionsarbete som Högskolan tagit fram i form av Campus 2025 är inspirerande och Borås Stad ser detta som en början på en dialog för Högskolans utveckling på lång sikt.

Gällande utvecklingen i närtid görs bedömningen att man bör lämna positivt planbesked angående att se på möjligheten för byggnation för Högskolans verksamheter på Sandgärdet 6 och kvarteret Balders innergård. Under planarbetet är det av särskild vikt att se på lämpliga byggnadsvolymer, behov av utomhusytor för Högskolan samt trafikföring och parkeringsbehov. Gällande den idé som anges i planbeskedet om att förändra Olovsholmsgatan i höjd med Högskolan är detta en fråga som särskilt måste studeras och konsekvensbedömmas under planarbetet både för biltrafik men även som stråk i staden. En rad frågor kommer att behövs utredas under planarbetet så som risker och buller kopplat till närheten till Älvsborgsbanan och Kungsbron.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 13.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

g q n C