Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-935 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2016-09-05 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Sandgärdet 6 med flera. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Sandgärdet 6 och Balder 7 för att ändra gällande plan för att möjliggöra expansion av högskoleverksamheten av annan omfattning än vad som ryms i gällande detaljplan.

För området gäller tre olika detaljplaner: detaljplan P1001 som vann laga kraft 2001-06-18 och anger användningen parkering. Detaljplan P980 som vann laga kraft 2000-02-23 anger skola, men marken närmast Kungsgatan är prickmark och får inte bebyggas. Detaljplan P723, som vann laga kraft 1980-05-28 anger allmänt ändamål, men innergården får inte bebyggas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §299 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Högskolans roll i staden är viktig och en utveckling av Högskolan ses som mycket positivt. I ansökan anges att Högskolan har ett expansionsbehov i både närtid och framtid. Det visionsarbete som Högskolan tagit fram i form av Campus 2025 är inspirerande och Borås Stad ser detta som en början på en dialog för Högskolans utveckling på lång sikt.

Gällande utvecklingen i närtid görs bedömningen att man bör lämna positivt planbesked angående att se på möjligheten för byggnation för Högskolans verksamheter på Sandgärdet 6 och kvarteret Balders innergård. Under planarbetet är det av särskild vikt att se på lämpliga byggnadsvolymer, behov av utomhusytor för Högskolan samt trafikföring och parkeringsbehov. Gällande den idé som anges i planbeskedet om att förändra Olovsholmsgatan i höjd med Högskolan är detta en fråga som särskilt måste studeras och konsekvensbedömmas under planarbetet både för biltrafik men även som stråk i staden. En rad frågor kommer att behövs utredas under planarbetet så som risker och buller kopplat till närheten till Älvsborgsbanan och Kungsbron.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol