Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-935 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2016-09-05 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Sandgärdet 6 med flera. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Sandgärdet 6 och Balder 7 för att ändra gällande plan för att möjliggöra expansion av högskoleverksamheten av annan omfattning än vad som ryms i gällande detaljplan.

För området gäller tre olika detaljplaner: detaljplan P1001 som vann laga kraft 2001-06-18 och anger användningen parkering. Detaljplan P980 som vann laga kraft 2000-02-23 anger skola, men marken närmast Kungsgatan är prickmark och får inte bebyggas. Detaljplan P723, som vann laga kraft 1980-05-28 anger allmänt ändamål, men innergården får inte bebyggas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §299 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Högskolans roll i staden är viktig och en utveckling av Högskolan ses som mycket positivt. I ansökan anges att Högskolan har ett expansionsbehov i både närtid och framtid. Det visionsarbete som Högskolan tagit fram i form av Campus 2025 är inspirerande och Borås Stad ser detta som en början på en dialog för Högskolans utveckling på lång sikt.

Gällande utvecklingen i närtid görs bedömningen att man bör lämna positivt planbesked angående att se på möjligheten för byggnation för Högskolans verksamheter på Sandgärdet 6 och kvarteret Balders innergård. Under planarbetet är det av särskild vikt att se på lämpliga byggnadsvolymer, behov av utomhusytor för Högskolan samt trafikföring och parkeringsbehov. Gällande den idé som anges i planbeskedet om att förändra Olovsholmsgatan i höjd med Högskolan är detta en fråga som särskilt måste studeras och konsekvensbedömmas under planarbetet både för biltrafik men även som stråk i staden. En rad frågor kommer att behövs utredas under planarbetet så som risker och buller kopplat till närheten till Älvsborgsbanan och Kungsbron.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol