Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Centrum, Viskaholm 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-656 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut§ 171 att avge skrivelse enligt nedan:

Kommunstyrelsen finner det lämpligt att påbörja detaljplaneuppdrag för fastigheten Viskaholm 2 som ägs av de sökande. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Dock finns många frågeställningar som inte har klarlagts och som komplicerar planeringen. Detta innebär att kommunen i dagsläget inte på egen hand kan ta ställning kring avgränsningar av Resecentrum och viktiga stråk i staden. Planuppdraget kommer innebära att utblickar och studier behöver göras för ett större område än fastigheten Viskaholm 2. Planarbetet ska inledas med ett brett och utvecklande visionsarbete. Lämplig planavgränsning får avgöras under planarbetets gång.

Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla. Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela för att få effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för fastighetsägare och aktörer. Borås Stad arbetar dessutom intensivt med att planera för Götalands banans sträckning och bl. a det av Borås Stad förordade alternativet kommer att påverka planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan detta arbete kommit längre är Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 201-05-11i beslut § SBN 2017-656 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Sarnhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett planuppdrag kan påbörjas för fastigheten Viskaholm 2 för att kunna förverkliga delar av stadsbyggnadsprojektet. Förvaltningen instämmer dock i Kommunstyrelsens bedömning att det finns många frågeställningar som inte klarlagts och som komplicerar planeringen.

Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Även området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla.

Mer centrumfunktioner och bostäder i området är bra, men det är viktigt att se området i en större helhet och området bör därför studeras i ett planprogram med en projektledare likt arbetet med Hestra. Planprogrammet behövs för att reda ut komplexa frågeställningar kring exempelvis kollektivtrafik, flöden av olika trafikslag, viktiga kopplingar och länkar inom staden, Götalandsbanans och stationsområdets utformning och utveckling. Planprogrammet bör också klarlägga lämplig etappindelning för kommande detaljplanering.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tfn: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 13.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-30] Centrum, Viskaholm 2

g q n C