Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-2244 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Tummarpskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från en tvåparallellig F-3 skola till en fyrparallellig F-6 skola, där detaljplanen möjliggör för cirka 700 elever. Planområdet omfattar bland annat en kulturhistorisk miljö och där planen syftar till att skydda både miljön och utpekade kulturhistoriska byggnader. Kompensationsåtgärder ska genomföras för påverkan på naturvärden med bland annat nedtagning av träd i en biotopskyddad allé. Planens syfte är även att möjliggöra byggnation av nya bostäder med goda utemiljöer på fastigheten norr om skolan samt att ändra markanvändningen på fastigheterna öster om Boråsvägen.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågår från den 22 februari – 15 mars 2024.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på hemsidan och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 15 mars via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2021-2244), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Planområdet berör en marksamfällighet Tummarp S:3 som inte är fullständigt utredd.

Berörda grannar, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Granskningshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Samråd

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-15] Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol