Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1356 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Vi arbetar just nu med en detaljplan för hela Pulsenområdet. Genom området ska den fem kilometer långa Viskans park gå. Målet är att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser. Viskan ska göras mer tillgänglig och området ska bli ännu grönare med hjälp av parken som går rakt igenom. Tack vare parken ska det dessutom bli ännu smidigare att till fots eller med cykel röra sig till och från Göta.

Mer om Viskans park

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumändamål och Viskans park. Syftet är även att stärka kopplingar mellan stadsdelar genom att minska barriäreffeker och tillgängliggöra området. Syftet är också att lyfta fram områdets kulturhistoriska värden och identitet med koppling till Viskan och textilindustri. Ett ytterligare syfte är att erbjuda centrumnära bebyggelse och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet genom att varsamt bevara områdets värden i samband med att ny bebyggelse tillförs.

Samrådstiden pågår från den 5 september – 2 oktober 2022.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Pulsen Konferens, 15 september kl. 18.00-19.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till detaljplanering@boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. Vi vill gärna veta vad nästa generation tycker och tänker om sin stad, därför är barn alltid välkomna att följa med.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Skicka synpunkter senast den 2 oktober 2022 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2018-1356), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan och även i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Se området i film

Exploatören har tagit fram filmer över området.

Exploatören beskriver sina tankar om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalisering och användning idag

Området ligger i centrala delarna av Borås. Det avgränsas av Sven Eriksonsgatan i norr, och Kyrkogårdsgatan i söder. Motorvägen går rakt igenom i östvästlig riktning. Längs östra sidan av planområdet går Viskan. I området finns bland annat Pulsens verksamheter, restarurang Astern, markparkeringar och en hundrastgård.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen gav 2019-02-18 i beslut §54 och 2020-05-25 i beslut §223 och §235 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för aktuellt område.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-18 respektive 2020-05-25 att ge i uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta nya detaljplaner för varsin del av rubricerat område i Borås Stad i syfte att pröva möjligheten att bygga bostäder, centrumändamål, kontor med mera.

Kommunen avser att göra en gemensam detaljplan innefattande båda planuppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019 att godkänna planprogram för Södra Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planprogrammet omfattar den norra delen av aktuellt planområde.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prata med handläggaren

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se
Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Kontakta oss via telefon eller e-post för att boka en tid.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Göta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol