Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hestra Parkstad, Solosången 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-001177 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Arbetet med detaljplanen är pausat

Då lokalförsörjningsförvaltningen i nuläget inte ser behov av att uppföra någon ny förskola i området är arbetet med planen pausat. Huvudanledningen är att förskoleplatser lösts genom omfördelning av redan befintliga platser. Om behovet skulle ändras kommer planeringen återupptas. Det finns för närvarande ingen tidsplan för när när det kan ske.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut §382 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva en planändring för Solosången 5 för att möjliggöra en ny förskola på platsen.

Begäran grunndar sig på att Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har Byttorp/Hestra/Tullen studerats. Lokaliseringen ersätter den tidigare valda platsen vid Byttorpsskolan som istället möjliggör en utbyggnad av skolan. Kommunstyrelsen framhåller i sitt beslut att en direkt anslutning för cykel bör tillskapas från Serenadgatan till den nya cykelvägen som planeras utmed väg 180.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att platsen är en lämplig lokalisering för en förskola. Befintliga byggrätter är svåra att utnyttja och detaljplanen innebär ett effektivare markutnyttjande samt en bättre placering av byggrätt. Området består till stora delar av torvmark, så i planarbetet är det viktigt att ta hänsyn till markens geotekniska forntsättningar och dagvattenhantering. Det är också viktigt att utreda buller från väg 180 och att säkerställa att förskolan placeras så att gällande bullerriktvärden kan uppnås på förskolans gård. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med Kommunstyrelsen om att en direkt anslutning för cykel bör tillskapas från Serenadgatan till den nya cykelvägen som planeras utmed väg 180.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hestra.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-07 15.23

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-09] Hestra Parkstad, Solosången 5

g q n C