Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-54 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden inom området som fungerar som spridningsstråk för djur och växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde klass III.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådstiden pågick från den 19 september - 17 oktober 2019.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)

g q n C