Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Klippingen 7 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-756 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planområdet samt att ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar i planområdet.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågår från den 6 december 2019 - den 8 januari 2020.

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 8 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer BN2018-756 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Yttranden önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Synpunkter ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Plats för besök

Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset på 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndag-torsdag kl.08:00-16:00.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Handlingar

Underlag

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-06 10.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Hulta, Klippingen 7 m.fl.

g q n C