Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1172 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet. Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvarteret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. Planområdets storlek är ca 880 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och ägs av kommunen. För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. Gällande detaljplan anger parkering för det aktuella området.

Samrådstiden pågick från den 16 maj - den 13 juni 2018.

Granskningstiden pågick mellan 30 januari - 27 februari.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Planen är överklagad och handlingar är skickade till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet.

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson tfn. 033-34 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lugnet.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-15 16.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

g q n C