Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lundaskog, Viared 7:3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådstiden pågick från 25 oktober– 3 december 2019.

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Handlingar

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 14.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Lundaskog, Viared 7:3

g q n C