Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation. Med tanke på områdets närhet till Göteborgsvägen så får inte verksamheten generera trafik i mer än väldigt liten omfattning. Syftet med planen är också att säkra
naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i grönområdesplanen.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen var tidigare en del av en större detaljplan "Lundaskog, Viared 7:3"öppnas i nytt fönster men har efter samråd brytits ur för att de olika delarna krävde olika mycket komplettering mellan samråd och granskning. Samrådstiden för den större detaljplanen pågick från 25 oktober– 3 december 2019.

Den 27 fabruari 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut planen på granskning.

Granskningstiden pågick 6 nars - 2 april 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 28 maj 2020 §167.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-06-25. Planhandlingarna kommer inom kort att publiceras i Boråskartan. När det är gjort kommer denna sida att tas bort.

Nedan finns samtliga antagandehandlingar, protokoll samt bilagor och utredningar tillhörande detaljplanen.

Antagandehandlingar

Utredningar

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-06-25 09.48

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-10] Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation

g q n C