Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-871 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

Begäran grundar sig på att Grundskolenämnden har framställt ett behov till Lokalförsörjningsnämnden av att utöka elevkapaciteten till 4-parallellig skola F-6. Detaljplanen för området behöver ses över för att möjliggöra utökningen till en större skola.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågår från den 13 november - den 11 december 2019.

Granskningsmöte

Den 4 december kl. 17:00-18:30 hålls ett granskningsmöte i Stadshuset på Kungsgatan 55. Mötet inleds med en presentation. Här får du träffa tjänstemän och politiker som informerar om detaljplanen samtidigt som du får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan.
Fastighetsägare ombeds att informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om att det finns tillfälle att yttra sig. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 11 december via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2018-871 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Yttranden önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Synpunkter ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Plats för besök

Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset på 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndag-torsdag kl.08:00-16:00.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Myrås.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-15 17.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-02] Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

g q n C