Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Nedre Norrmalm, Hamstern 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-1914 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbos­täder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) samt handel. Förslaget är förenligt med översiktsplanen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konse­kvensbeskrivningen.

Detaljplanen var tidigare på granskning under april 2019, men då planhandlingarna har ändrats på väsentliga punkter kommer detaljplanen på förnyat granskning. De synpunkter som har kommit in under första granskningen finns sammanställda i en utlåtelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden pågick 4 juli– 30 augusti 2019

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-12-12 beslutsnummer §2019-372. Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagandebeslutet har anslagits den 17 december 2019.

Planen har fått laga kraft den 7 januari 2020!

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på Boråskartan.

För mer information

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, telefon: 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Beslut Antagande

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Norrmalm.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-08 12.56

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Nedre Norrmalm, Hamstern 1

g q n C