Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1153 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade SBN 2016-11-17 § 361 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Begäran grundar sig på att sökanden har 2016-06-14 inkommit med begäran om planbesked för att bygga flerbostadshus inom Solhem 1. Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-08 att den är positiv till att förtäta befintligt område med ytterligare fler bostäder inom grannsfastigheten Solhem 4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade SBN 2019-05-28 § 172 att utöka planområdet med grannfastigheten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 150 nya bostäder i Östermalm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4.

Det har tagits fram en artskyddsutredning om fågel och gjorts en avgränsad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB:n konstateras att sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i närområdet som kan utnyttjas av fågel art entita. Ur det perspektivet blir påverkan på entitan ringa och konsekvensen för den kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas vara liten. Biotopskyddsdispens för trädallen har ansökts med förslag på återplantering på samma plats längs Syster Toras väg. 

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att en större miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 4 juli - 4 september 2022.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Plankonsult Carin Celik Gustrin, telefon: 031-788 10 67, e-post: carin.gustrin@radar-arkplan.se
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, telefon: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Sök efter Östermalm 1:1 i sökrutan (som är först i listan) för att snabbt hitta till planområdet.

Äldre handlingar

Handlingar från samrådet

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Östermalm.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol