Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. (Tokarpsberg)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1619 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden den 2015-10-26 i beslut § 467 att pröva möjligheten att planlägga området för såväl bostadsbebyggelse, grönområde och ev. utökning av Bergdalsskolan och Norrmalms förskola.

Begäran grundar sig på att Ås Härads Fastigheter kom in med en ansökan om att få möjlighet att utveckla sina idéer om bostadsbebyggelse vid Tokarpsberg (Norrmalm 1:1).

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2015-11-12 § 360 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera förutsättningarna för att bygga nya bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 § 231 att godkända ett planprogram för Tokarpsberg och samtidigt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för programmets område A – syd/västra delen av Tokarpsberg. Detaljplanen skall studera förutsättningarna för att bygga nya bostäder på bergets västsida, och fortsatt att utveckla möjligheterna för rekreations- och naturområdet. Planprogrammet utgör underlaget för detaljplanen (se godkänd programhandling nedan).

Bebyggelsen ska anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Samtidigt skall där tas hänsyn till kulturhistoriska byggnader samt områdets natur och rekreationsvärden härunder också skolskogen vid bergdalsskolan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Jacob Kastrup Haagensen, Planarkitekt, tfn: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2019-07-09 15.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-29] Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. (Tokarpsberg)

g q n C