Meny

Meny

Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-17 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan skolverksamhet eller vårdboende.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Planen stämmer överens med Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06.

Granskningstiden pågick från den 15 januari – den 12 februari 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2018-04-19 §103.

Detaljplanen har efter överklagande och avgörande i Mark- och domstolen fått laga kraft 2018-10-01. Laga krafthandlingar kommer inom kort att finnas via Boråskartan och då kommer denna sida tas bort.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Handlingar


Karta över området

Senast ändrad: 2018-10-09 12.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-11-28] Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)

g q n C