Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergsäter, Maskrosen 19 (Parkeringshuset)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-166 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-19 i beslut§ 378 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder i kvarteret Maskrosen. Kommunstyrelsen tillägger att detaljplanen bör omfatta ett större planområde inom kvarteret.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Maskrosen 19. Fastighetsägaren vill bygga bostäder ovanpå befintligt parkeringshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i beslut § SBN 2017-229 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planansökan stämmer överens med remissversionen av Borås stads nya översiktsplan. Fastigheten ingår i det område som kategoriserats som stadskärna. Dock är närheten till RV 40 problematisk ur både buller­och risksynpunkt.

För att möjliggöra för bostäder i området behöver bebyggelsen ut mot RV 40 slutas för att skydda bakomvarande område från olyckor och skapa en lämplig miljö för bostäder. Innan en ny detaljplan kan genomföras måste trafiksituationen i området lösas.

Först när trafiksituationen är utredd på en övergripande nivå är det möjligt att studera avgränsning och utformning av detaljplan.

En kommande detaljplan behöver fokusera på hur bebyggelsen möter Asboholmsgatan. En avgörande faktor är även hur bebyggelsen utformas för att hantera den påverkan som RV 40 har. Ett större grepp behöver tas kring hela situationen i området. Det innebär allt från trafiksituation, omvandling av ett större område som idag är planerat som industri och fysiska strukturer kring byggnation och grönytor.

Den sammanfattande bedömningen är att en planläggning för bostäder i området på sikt kan vara positiv. Dock måste området studeras i ett större perspektiv så att frågor om trafik, buller, risk och förhållande till omkringliggande verksamheter kan lösas på en översiktligt plan.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.

Mer information:

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn. 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Bergsäter, Maskrosen 19 (Parkeringshuset)

g q n C