Meny

Meny

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: VA-sanering | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunfullmäktige godkände 2005 ett planprogram över området och gav samtidigt Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Bosnäs fritidsområde att bli ett område för permanentboende. För att åstadkomma detta föreslås bl a större byggrätter och lokalisering av nya villatomter. Gällande detaljplan ger för de flesta tomter en byggrtt på 60 kvadratmeter, några har tillåten bruttoarea 100 kvadratmeter. Drygt 80% av de ca 200 fritidshusen är bebodda permanent. 

Ett planförslag var ute på samråd under 2008. Arbetet har därefter pausats och ännu inte återupptagits.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn: 033-35 84 88 e-post: mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

g q n C