Meny

Meny

Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-634 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut §158 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbebyggelse.

Begäran grundar sig på att Riksbyggen inkommit med ansökan om en markanvisning av ca 4500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Exploatören vill bygga cirka 40 lägenheter i ett flerbostadshus. Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.

Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. Området är idag planlagt som allmän platsmark, park.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i beslut § SBN 2017-130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt med förtätning i området. I planarbetet bör dock volymer och vilka byggnadstyper som är bäst lämpade för området studeras tillsammans med exploatören. Eventuellt bör även ett större område än det markanvisade ingå i detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-29] Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

g q n C