Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-634 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen.

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådstiden pågår 11 oktober – 10 november 2019.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset på våning 7 i SBN Sessionssal, 21 oktober kl. 17:00-19:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

På grund av renoveringen av stadshusentrén är för tillfället huvudingången från Stora Brogatan. Tillgänglighetsanpassad entré finns vid stadshusets innergård som nås via Åsbogatan.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN 2017-634), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Utredningar

 

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-11 12.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-29] Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

g q n C