Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN2016-1481 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen och Ribbingsgatan.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. pågick under tiden 29 mars – 29 april 2018. Detaljplan för fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och antagits av Kommunfullmäktige den 23 maj 2019. Detaljplanen har blivit överklagad och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för avgörande. Läs mer på plansidan för Byttorpstålänk till annan webbplats.

För aktuell del vid Byttorpshörn 1 har gjorts en andra granskning. Förändringar avser framförallt planområdets omfattning och avgränsning samt bebyggelsens höjd och utformning för att möjliggöra lokaler i bottenvåningarna. Inkomna synpunkter från granskning 1 finns sammanställda i ett utlåtande som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden för granskning 2 pågick från den 2 juli - den 1 september 2019.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-02 08.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-07-01] Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

g q n C