Meny

Meny

Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN2016-1481 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. Detaljplanen är förenlig med Borås översiktsplan. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen och Ribbingsgatan.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Granskning 1 av detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. pågick under tiden 29 mars – 29 april 2018. Detaljplan för fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har därefter brutits ut ur planarbetet och antagits av Kommunfullmäktige den 23 maj 2019. Detaljplanen har blivit överklagad och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för avgörande. Läs mer på plansidan för Byttorpstålänk till annan webbplats.

För aktuell del vid Byttorpshörn 1 görs en andra granskning. Förändringar avser framförallt planområdets omfattning och avgränsning samt bebyggelsens höjd och utformning för att möjliggöra lokaler i bottenvåningarna. Inkomna synpunkter från granskning 1 finns sammanställda i ett utlåtande som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden för granskning 2 pågår från den 2 juli - den 1 september 2019.

 

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Synpunkter till

Skicka synpunkter/remissvar senast den 1 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2016-1481), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Plats för besök

Planbeskrivningen och andra handlingar finns även tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Planhandlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-07-03 17.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-07-01] Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.

g q n C