Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Byttorp, Byttorpsvall 23

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-299 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Byttorpsvall 23. Fastighetsägaren vill stycka av fastigheten till tre mindre fastigheter. Sökanden avser behålla befintligt bostadshus och bygga ytterligare två enfamiljshus i två plan på resterande del av fastigheten som idag är planlagt som allmän platsmark.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §183 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förtätning av fastigheten med bostäder anses förenlig med gällande översiktsplan. Att ändra gällande reglering av allmänt ändamål till bostäder anses ändamålsenligt. I samband med ny detaljplan upphävs gällande tomtindelning vilket möjliggör planläggning av nya bostäder inom fastigheten.

Planområdet ligger i Nedre Byttorp som är utpekad som en värdefull kulturmiljö i Borås Stads kulturmiljöprogram. Byggnation av bostadshus i detta område anses godtagbar förutsatt att exploateringsgrad och arkitektoniska aspekter tar hänsyn till områdets karaktär. En byggnadsvolym anses mer lämplig än två separata. Byggnadsvolymen bör styckas av i två fastigheter med separata ingångar för att lättare smälta in i omgivningen och tillgodose exploatörens önskan om två bostadshus. Dessutom bör särskild uppmärksamhet ges till platsbildningen framför ny bebyggelse och korsningen Roseniigatan/Bjurstensgatan.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Byttorp, Byttorpsvall 23

g q n C