Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Byttorp, Byttorpsvall 23

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-299 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Byttorpsvall 23. Fastighetsägaren vill stycka av fastigheten till tre mindre fastigheter. Sökanden avser behålla befintligt bostadshus och bygga ytterligare två enfamiljshus i två plan på resterande del av fastigheten som idag är planlagt som allmän platsmark.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §183 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förtätning av fastigheten med bostäder anses förenlig med gällande översiktsplan. Att ändra gällande reglering av allmänt ändamål till bostäder anses ändamålsenligt. I samband med ny detaljplan upphävs gällande tomtindelning vilket möjliggör planläggning av nya bostäder inom fastigheten.

Planområdet ligger i Nedre Byttorp som är utpekad som en värdefull kulturmiljö i Borås Stads kulturmiljöprogram. Byggnation av bostadshus i detta område anses godtagbar förutsatt att exploateringsgrad och arkitektoniska aspekter tar hänsyn till områdets karaktär. En byggnadsvolym anses mer lämplig än två separata. Byggnadsvolymen bör styckas av i två fastigheter med separata ingångar för att lättare smälta in i omgivningen och tillgodose exploatörens önskan om två bostadshus. Dessutom bör särskild uppmärksamhet ges till platsbildningen framför ny bebyggelse och korsningen Roseniigatan/Bjurstensgatan.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00)länk till annan webbplats under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-06 16.38

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Byttorp, Byttorpsvall 23

g q n C