Meny

Meny

Centrum, Hugin 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1508 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, några hundra meter från Stora torget. Planområdet är 1288 kvadratmeter och avgränsas av fastigheterna Hugin 9 och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan mot norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd.

För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja m.fl.) från 1938. Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en till fyra våningar samt två fristående bostadsbyggnader i tre våningar.

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter.

Granskningstiden pågick mellan den 10 april – den 17 maj 2019.


Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plankonsult Job van Eldijk, tfn: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tfn. 033-35 85 01, e-post leila.alves.bonnier@boras.se

Handlingar

Utredningar


Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-20 15.24

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Hugin 1 med flera

g q n C