Meny

Meny

Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-264 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell.

Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett område norr om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. Områdets storlek är ca 0,9 hektar (8 655 m2) och det är fastighetsbolaget Kanico som äger marken.

Gällande detaljplan för planområdet inom Kv. Järnvägen 4:2 är Detaljplan för del av Centrum Simonsland 10 m.fl. som vann laga kraft 2010. Den gällande planen, P1145, medger bostäder, centrum-, industri-, skol- (ej förskola/grundskola) och idrottsverksamhet.

Då planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har en miljökonse- kvensbeskrivning upprättats. De miljöfaktorer som belyses i rapporten är buller, risk vid transport av farligt gods, förorenad mark, hantering av släckvatten samt kulturmiljö. En sammanfattning av tidigare utredningar vad gäller översvämningsrisk för Viskan redovisas också. Ett flertal miljötekniska markundersökningar har genomförts i området och slutsatserna av dessa sammanfattas i MKB.

Samrådstiden pågick från den 25 maj - 24 juni 2018. 

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tel: 010-615 20 38, e-post: karin.dahlin@ramboll.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tfn: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Utredningar

Övrigt

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)

g q n C